Verksamhet & pedagogik

Botulvs förskola är en liten förskola. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger på förskolan. Vi arbetar mycket tillsammans över avdelningarna.

Vi arbetar efter Utbildnings förvaltningens gemensamma utvecklingsområden som är: Synvändan, Lärmiljöer och Pedagogisk dokumentation. Det här läsåret har vi normkreativitet och interkulturellt förhållningssätt som fokusområde.

Synvändan: innebär att vi ser det kompetenta barnet och att vi riktar in oss på att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.

Lärmiljöer: vi erbjuder olika utvecklande miljöer både inomhus och utomhus. Miljöerna ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling.

Pedagogisk dokumentation: är ett verktyg för att dokumentera och reflektera kring det som barnen är intresserade av så att vi sedan kan följa upp och utveckla vår verksamhet efter barnens intressen.

Normkreativitet och interkulturellt förhållningssätt: vi arbetar med läroplanens målområde Normer och värden i våra projekt. Detta innebär att alla pedagoger arbetar medvetet med normer och värden i verksamhetens alla situationer.

Vi uppmärksammar när barnen lyckas, inte när de misslyckas!

Vi ser förutsättningar, inte motgångar!

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik