Verksamhet & pedagogik

Barn är kompetenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Detta vill vi på Botulvs förskola ta vara på i vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter att utmana barnens tänkande samt att stimulera deras kreativitet och skapande. Under detta år har vi extra fokus på områdena Möten med vär(l)den, Demokrati, Undervisning och Digitalisering för lärande.

Ställningstagande

Vi på Botulvs förskola har tagit ställning för att:

  • alla barn ska känna sig värdefulla.
  • alla barn ska möta en trygg, utmanande och utforskningsbar miljö.
  • alla barn har rätt till kommunikation.
  • alla barn är kompetenta och är här för att lära sig.
  • alla barn ska vara delaktiga i utformandet av undervisningen och i de beslut som berör dem.
  • alla barn ska få möta lyhörda och nyfikna pedagoger som vill lära tillsammans med barnen.

Delaktighet och inflytande

För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten arbetar vi projekterande, vilket innebär att vi med utgångspunkt från barnens intressen utmanar dem vidare i deras lärande. Vi är nyfikna på barnens aktiviteter, är med i deras lekar, uppmärksammar och deltar i deras utforskande. För att göra barnen medvetna om vad demokrati är har vi till exempel barnråd varje vecka. På barnrådet tar vi och barnen upp sådant som är aktuellt för barnen.

Grön Flagg

Botulvs förskola är sedan 2015 en Grön Flagg certifierad förskola. Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper förskolor att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Det innebär att vi hela tiden jobbar systematiskt med hållbar utveckling och miljöfrågor på olika sätt tillsammans med barnen.

Möten med vär(l)den

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla kunskap genom att utforska, ställa frågor och samtala om hur olika val vi gör bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Vi synliggör också alla människors lika värde och olikhet för barnen på ett positivt sätt.

Lärmiljöer

Vi erbjuder olika utforskande och utmanande lärmiljöer både inomhus och utomhus. Miljöerna ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling.

Vi arbetar också med kommunens två strategiska utvecklingsområden som är:

Undervisning i förskolan

Undervisning innebär att vi pedagoger inspirerar och utmanar barnen med läroplanen som utgångspunkt och riktning samt syftar till utveckling och lärande hos barnen. Vår undervisning utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Digitalisering för lärande

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik