Språk- och talavdelningar

På Botulvs förskola är språkutveckling och språkstimulans viktiga ingredienser i dagens alla aktiviteter. Här finns också två språk- och talavdelningar, Björnen och Ugglan, där barn med begränsningar i språkutvecklingen går tillsammans med barn med typisk språkutveckling. Här samarbetar erfarna pedagoger samt förskolans logoped särskilt nära kring utformning av språkliga aktiviteter och anpassningar för en språkutvecklande miljö.

Vilka barn?
På vardera språk- och talavdelning är fyra av femton platser reserverade för barn i åldrarna 3-5 år med språkstörning inom ett eller flera språkliga områden. Det finns många olika slags språksvårigheter, med olika orsak och som tar sig uttryck på olika sätt. Med språkstörning menas utvecklingsrelaterade svårigheter att lära sig förstå och/eller uttrycka talat språk i någon form och grad. Språkstörning påverkar alla språk om man har flera, inkl. det starkaste språket.

Arbetssätt
I de integrerade barngrupperna ges naturliga och nåbara förebilder för tal- och kommunikation på många nivåer och språklig träning och stimulans ingår på ett lättsamt och lekfullt sätt i alla dagens aktiviteter. Vi använder också genomgående alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i form av tecken och bilder som stöd till språk- och talutvecklingen och det finns en tydlig daglig struktur som skapar trygghet och underlättar inlärning inom alla utvecklingsområden. Avdelningarna har hög personaltäthet vilket möjliggör mycket vuxenkontakt och individuellt stöd och ibland arbetar vi i mindre grupper, och ibland enskilt med barnen. De barn som har språkplats träffar också logopeden för enskild språklig träning i intensivperioder. Vid behov finns även möjlighet att konsultera psykolog.

Vi arbetar med alla språkets delar:
• Kommunikation (mimik och kroppsspråk, bilder, symboler, tecken och talade ord, mm)
• Pragmatik (uppmärksamhet, turtagning, ögonkontakt, innehåll och andra viktiga normer och regler för samspel och kommunikation)
• Ordförråd och meningsbyggnad (både att förstå och att använda)
• Språkljud, ljudmedvetenhet och uttal (bl.a. mha Före Bornholmsmetoden)
• Vi arbetar även med munmotorik vid behov

Föräldrakontakt
Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i det pedagogiska arbetet. Förutom föräldramöten träffas personal och föräldrar ett par gånger per termin för att samtala om den allmänna och språkliga utvecklingen hos varje enskilt barn.

Ansökan
Ansökan till språk- och talavdelning på Botulvs förskola skrivs av vårdnadshavare och skickas in tillsammans med utlåtande från senaste logopedbedömning på Länslogopedin samt pedagogisk kartläggning från ev. nuvarande förskola. Dokumentation från senaste hörselkontroll bifogas ansökan och gärna även eventuell psykologbedömning.

Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.  

Information om ansökan till språk- och talavdelning (PDF, 101 KB)

Ansökningsblankett till språk- och talavdelningen på Botulvs förskola (PDF, 472 KB)

Antagningsprocessen pågår under mars/april och antagning sker efter behovsprövning, inte kötid. Intag sker vid läsårets början men kan också förekomma under terminen, om det av någon annan anledning blir en plats ledig. 

Utskolning
Antagna barn vistas vanligen på språk- och talavdelning fram till skolstart. Föräldrarna bestämmer med stöd av logoped och personal på förskolan om lämplig skolplacering.

Uppdaterad: